Az adatkezelő neve: Te Számítasz Egyesület

Adatkezelő képviselője: Földingné Osváth Gyöngyi, elnök

Az adatkezelő székhelyének címe: 8400 Ajka, Árpád utca 23. 

Elérhetőség:
Telefon: 06/30/276-4758
E-mail: teszamitasz@gmail.com
Web: http://teszamitasz.hu/

Adószám: 19108072-1-19
Nyilvántartási szám: 19020003840

 

A Te Számítasz Egyesület maximálisan szem előtt tartja a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat. 

AZ ADATKEZELŐ: 

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 


A személyes adatok kezelésének jogi vonatkozásai:


 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete.
 • Az adatkezelés további jogalapjául szolgál az Ön hozzájárulása.

Az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) megfelelően a Te Számítasz Egyesület, a továbbiakban, mint adatkezelő szerepel.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: ,

a., Az egyesületi tagok esetében: 


 • az egyesületi tagok azonosíthatósága személyes adataikkal 
 • a folyamatos kapcsolat és tájékoztatás feltételeinek biztosítása 

b., Az Érintettek esetében:


 • az Érintettek egyértelmű azonosítása, egymástól való megkülönböztetése
 • személyre szabott ajánlatok, kezelés
 • elektronikus hírlevelek küldése
 • tájékoztató az aktuális hírekről, információkról, programokról
 • statisztikai adatok gyűjtése
 • az Érintettek véleményének, észrevételeinek megismerése, kapcsolatfelvétel.  

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja, személyes adatokat harmadik személynek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény által előírt kötelező adattovábbításra. 

Az Adatkezelő, jogosult az általa kezelt adatokat az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében, adatfeldolgozás céljából adatfeldolgozónak átadni. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.  


A KEZELT ADATOK KÖRE:

a., Az egyesületi tagok esetében: 


 • név, születési név 
 • anyja lánykori neve 
 • születési hely és idő  
 • személyazonosító igazolványszám
 • lakcím és értesítési cím 
 • telefonszám és e-mail cím 
 • álló és mozgókép

b., Az Érintettek esetében: 


 • név  (vezetéknév és keresztnév)
 • születési idő 
 • lakcím 
 • mobil telefonszám, e-mail cím
 • Kiskorúak esetén a törvényes képviselő ugyanezen adatai
 • álló és mozgókép
 • Projekt, melyben részt vett

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: 

a.,  Az egyesületi tagok esetében:


 • a tagsági viszony kezdetétől a tagsági viszony megszűnéséig.
 • a tagsági viszony megszűnésének módjairól az egyesület Alapszabálya rendelkezik. 

b., Az Érintettek esetén:


 • az Adatkezelő saját informatikai rendszerében a program, képzés befejeztével statisztikai adatként megőrzi az érintettek (kiskorú esetén törvényes képviselőjükét is) kezelt adatait, róluk készült álló és mozgóképeket. Az adatkezelés időtartama fennáll az egyesület működésének végéig, vagy az érintett részéről történt visszavonásig. Önkéntesek esetében minimum 5 évig.


A SZEMÉLYES ADATOK MÓDOSÍTÁSÁVAL, TÖRLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN: 

Az érintett kérheti személyes adatai módosítását (megjelölve a helyes adatokat). Az érintett kérheti személyes adatai törlését. A személyes adatok törlését vagy módosítását írásban (levél vagy e-mail) lehet kérni, kezdeményezni. Az Adatkezelő az érintett által kezdeményezett módosítást, törlést elvégzi, és ennek eredményéről emailben értesíti az érintettet.   

ADATBIZTONSÁG: 

Az Adatkezelő minden tőle telhető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését, üzemeltetését biztosítani tudja.   


AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA:

Az adatvédelmi szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre, valamit a megszerzett és kezelt adatokra. A résztvevő a jelen szabályzatban ismertetett feltételeket, tudnivalókat elfogadja. Az Adatkezelő fenntartja a jogot az adatvédelmi szabályzat módosítására. A résztvevő az aktuális adatvédelmi szabályzatról ezen az egyesület facebook oldalán, honlapján, vagy székhelyén előre  egyeztetett időpontban tájékozódhat. 


1. A hozzáférés joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 

2. A helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

3. A törléshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. Önkéntesek esetében ezt 5 év után teheti meg, addig az egyesület köteles megőrizni. 

4. Az elfeledtetéshez való jog 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:


• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;


• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;


• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;


• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 

7. A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor. 

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén 

A Te Számítasz Egyesület nem használhatja fel a birtokába került személyes adatokat közvetlen üzletszerzés érdekében. Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (https://birosag.hu/torvenyszekek). Kérjük bármilyen problémája van, először egyeztessen képviselőnkkel személyesen, telefonon, vagy levélben!

Az adatvédelmi szabályzat 2021. május 1-én lépett hatályba. 


A webodalunk sütihasználata

WordPress session – Funkciója, ami a hitelesítést szolgálja. A rendszer működéséhez elengedhetetlenül szükséges. Tárolja a látogatás részleteit. A benne lévő adatok csak a rendszeren belül érhetők el. További információ: https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies . Feltétlenül szükséges. Adott látogató munkamenetéig tárolja az információt. A süti elfogadásával engedélyezi ezt a látogató. Az elfogadás után az elfogadás tényét rögzíti. Származás – Saját. Egy hónapig tárolja az információkat. Szükséges = a weboldal hibátlan műkdöéséhez


Ajka, 2021. május 1.

                                                                   Földingné Osváth Gyöngyi Karolina, elnök